آیا نجات بخش آخرالزمان در ادیان دیگر نیز مطرح است؟