به نام خدا

بهترين جوابها به.....
بهترين جواب بدگويي:سکوت


بهترين جواب خشم :صبر


بهترين جواب درد:تحمل


بهترين جواب تنهايي:تلاش


بهترين جواب سختي:توکل


بهترين جواب خوبي:تشکر


بهترين جواب زندگي:قناعت


بهترين جواب شکست:اميدواري


بهترين جواب به الله:الحمدلله في کل حال
(الهي در هر حالي که هستم شکرت


تقديم به بهترين ها.... ,