بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾


و: عاطفه
اذا: ظرف زمان مضارع اسم شرطغیر جازم مبنی بر سکون و متعلق به جواب قالوا
قیل: فعل ماضی مبنی برای مجهول
ل: حرف جر
هم: ضمیر متصل جمع مذکر غایب در محل جر مجرور
لهم جارومجرور متعلق به قیل
امنوا: فعل امر مبنی بر حذف نون واو فاعل
ک: حرف جر
ما: اسم موصول حرفی و مصدریه
امن: فعل ماضی
الناس: ال حرف ناس اسم جمع معرفه به ذواللام و فاعل امن
امن الناس مصدر مؤول از ما
قالوا: فعل ماضی و فاعلش
أ: حرف استفهام انکاری
نؤمن: فعل مضارع مرفوع و فاعل ضمیر مستتر نحن
کما امن السفهاء مثل کما امن الناس
السفهاء: ال حرف سفهاء اسم، جمع مکسر سفیه مؤنث معرفه به ذواللام صفت مشبهة و فاعل
ألا: حرف تنبیه
إنّ: حرف مشبهة بالفعل برای تاکید
ه: ضمیر در محل نصب اسم ان و میم حرف جمع برای مردان
هم: ضمیر منفصل جمع مذکر غایب در محل رفع مبتدا یا ضمیر فصل( السفهاء خبر ان)
السفهاء: خبر مبتدا مرفوع و علامت رفع ضمه ی ظاهر
و: حرف عطف یا حال
لکن: حرف استدراک
لا: حرف نفی
یعلمون: فعل مضارع مرفوع علامت رفع ثبوت نون و فاعل واو


جمله قیل... در محل جر مضاف الیه
جمله ی امنوا در محل رفع نایب فاعل
جمله ی قالوا نیست محلی برایش جواب شرط غیر جازم
جمله ی نؤمن... در محل نصب مقول القول