بسم الله الرحمن الرحیم


وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

و: عاطفه
اذا: ظرف زمان مضارع اسم شرطغیر جازم مبنی بر سکون و متعلق به جواب قالوا
قیل: فعل ماضی مبنی برای مجهول
ل: حرف جر
هم: ضمیر متصل جمع مذکر غایب در محل جر مجرور
لا: حرف نهی جازم
تفسدوا: فعل مضارع مجزوم و علامت جزم حذف نون و فاعل واو
فی: حرف جر
الارض: ال حرف اسم جامد معرفه به ال مجرور به حرف جر
فی الارض جارومجرور متعلق به لاتفسدوا
قالوا: فعل ماضی مبنی بر ضم فاعل واو

انما: ان حرف مشبهة بالفعل
ما: حرف کافه
انما: کافه و مکفوفه برایش عملی نیست
نحن: ضمیر منفصل متکلم مع الغیر در محل رفع مبتدا
مصلحون: اسم فاعل جمع مصلح مذکر خبر مرفوع علامت رفع واو و نون عوض از تنوین در اسم مفرد


جمله قیل... در محل جر مضاف الیه
جمله لا تفسدوا... در محل رفع نایب فاعل
جمله ی قالوا... نیست محلی برایش از اعراب جواب شرط غیر جازم
جمله نحن مصلحون در محل نصب مقول القول