گریه کن سرباز....

اما نه فقط برای دلتنگی فرزند....

که برای.....