شیعیان امشب آقا عیدی میده
به همه برات مکه رو میده


ای که ما را می کشانی سوی خود
می کشانی سوی خود با بوی خود

دیده ی هر عاشقی دنبال توست
نقطه ی پرگار عالم خال توست


شیعیان امشب آقا عیدی میده
به همه برات مکه رو میده


مجلسی برپا نمودیم از صفا
بهر مولودی جدت مصطفی
ای که خود دعوت نمودی از همه
هان بیا مولا به جان فاطمه
ای که اکنون ساقی عالم تویی
جان هستی دلبر خاتم تویی
شیعیان امشب آقا عیدی میده
به همه برات مکه رو میده


جسم ما را مهدیا جانی بده
دیده ها را نور چشمانی بده
بی حضورت مجلس ما بی صفاست
گوشه ی چشمان تو عیدی ماستشیعیان امشب آقا عیدی میده
به همه برات مکه رو میده