آیات کریم قرآن ضمن بیان احوالات بهشتیان به توصیف وضع مکانی و اشیاء بهشتی نیز پرداخته است و در آیاتی نیز از فرشهای بهشت سخن به میان آمده و کیفیت آن را بیان می‌کند از جمله: «متکئین علی فرش بطائنها من استبرق»: بهشتیان بر فرشهایی نشسته و تکیه کرده‌اند که آستر آن‌ها از پارچه های ابریشمین است .
«بطائن» به معنی آستر و «استبرق» به معنی حریر ضخیم است و مسئله قابل توجه این است که در اینجا گران قیمت‌ترین پارچه ای که در دنیا تصور می‌شود آستر این فرش‌ها ذکر شده و اشاره به این است که قسمت روئین آن چیزی است که از لطافت و زیبایی و جذابیت در وصف نمی‌گنجد چراکه ما آستر را به خاطر اینکه ظاهر نمی‌شود از جنس کم اهمیت تهیه می‌کنیم و لذا کم اهمیت‌ترین جنسهای آن جهان پر ارزش‌ترین جنس این جهان است.
در آیه ای دیگر اشاره به فرشهای فاخر بهشتی دارد و می‌فرماید: «و زراّبی مبثوثه»: در آنجا فرشهای گرانبها و بسیار زیبا گسترده شده است . «زرابی» به معنی فرشهای عالی خواب داراست که هم نرم و راحت است و هم گرانبها و پر قیمت و بسیار زیباست.