در روایتی در خصوص ویژگیهای نهرهای بهشت آمده است: «انّ انهار الجنّه لیست فی اخادید، اِنّما تجری علی سطح الجنّه منظبطهً بالقدره حیث شاء اهل‌ها» نهرهای بهشت در شکاف‌ها و گودی‌ها جریان ندارد، بلکه همه آن‌ها روی سطح زمین قرار گرفته و به قدرت پروردگار به هر سو که اهل بهشت اراده کنند جریان پیدا می‌کند.