بنویسید غزل افتاده
جلوه ی حُسن ازل افتاده


بنویسید که از عرش خدا
سیزده ظرف عسل افتاده


بنویسید که از پشت فرس
حسنِ جنگ جمل افتاده


بنویسید سر کشتن او
چقدر بحث و جدل افتاده


نوجوان است ولی بر جانش
چقدر دست اجل افتاده


ننویسید سرش دعوا شد
خاک زیر بدنش دریا شد


ننویسید که زیر سم اسب
سیزده مرتبه جسمش پا شد


ننویسید که پهلویش چون
پهلوی فاطمه ی زهرا شد


ننویسید که قدّ قاسم
به بلندی قد سقّا شد


با اشاره بنویسید فقط
باز هم قامت آقا تا شد


امیر_عظیمی