سیدحمیدرضا برقعی


نه در توصیف شاعر ها نه در آواز عشاقی
تو افزون تر از اندیشه ، فراوان تر از اغراقی


وفاداری و شیدایی ، علمداری و سقایی
ندارند این صفت ها جز تو دیگر هیچ مصداقی


به خوبی تو حتی معترف بودند بدخواهان
یزید آنجا که می گوید الایاایها الساقی


تمام کودکان معراج را توصیف می کردند
مگر پیداست از بالای دوش تو چه آفاقی؟


چنان رفتی که حتی سایه ات از رفتنت جا ماند
رکاب از هم گسست از بس برای مرگ مشتاقی


فرار از تو فراری می شود در عرصه ی میدان
چنان رفتی که بعد ازآن بخوانندت هوالباقی


بدون دست می آیی و از دستت گریزانند
پراز زخمی هنوز اما برای جنگ قبراقی


به سوی خیمه ها یا (عدتی فی شدتی) برگرد
که تو بی مشک سقایی ، که تو بی دست رزاقی


شنیدم بغض بی گریه به آتش می کشد جان را
بماند باقی روضه درون سینه ام باقی


السلام علیک یا ابالفضل العباس