Binam Gh, [18.06.16 16:29]
سوال20
چرا فعل یسخرون همیشه همراه باحرف جاره من هست(یسخرون من)
وفعل راود باحرف جاره عن( راود عن)

اماني, [18.06.16 17:34]
جواب سوال ۲۰
در زبان عربی خیلی از فعل ها حرف اضافه مخصوص خود را دارند واین چرا ندارد
مثلا برای کاهش دادن نمیتوانی بگویی حد یا قل بلکه میگویی
حد من / قل من.
و اگر حرف اضافه ی مخصوص فعل را نیاوری معنی عوض میشه...
✨✨✨✨
☘برای اینکه حرف اضافه ی مخصوص افعال رو با معانی یادبگیرید به فرهنگ لغت اذرتاش زیاد مراجعه کتید.