برغمدي, [17.06.16 17:48]
سوره يونس /٣٦. لا يَهِدِّي چيست؟ چرا لا يَهْدِي نيست؟

💖FORGHANi💖, [18.06.16 00:25]
[In reply to برغمدي]
هدی رفته به باب افتعال وقاعده باب افتعال اجرا شده

Hendiani, [18.06.16 02:46]
[In reply to برغمدي]
📌سؤال 13
یهدّی همونطور که دوست گلمون 💖FORGHANi💖 فرمودند به باب افتعال رفته
یهتدی
تاء طبق قاعده به دال تبدیل شده و با دال دوم ادغام شده
و طبق قاعده ادغام دو حرف مضاعف
دال اول را ساکن کرده و چون هاء ساکن است بخاطر التقای ساکنین، هاء کسره می گیرد و یک دال رو نوشته، تشدید و حرکت حرف دوم رو می گذاریم

یَهْتَدِی ⬅️یهْدَدِی ⬅️یهْدْدِی⬅️ یهِدْدِی ⬅️یهِدِّی