پاسخ به سؤال کاربران

"در ایه 124 انعام سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله .اجرموا فعل و فاعلش واو ضمیر بارز، صغار ،چه نقشی دارد ؟و چطور معنی می شود ؟"

آیه 124 انعام
"سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّـهِ "


معنا واژه صغار: رسوايى و ذلّتى كه انسان را به حقارت مى ‏كشد. این کلمه مضدر سماعی است.


در این آیه، "واو" در فعل "اجرموا " فاعل است، و "صَغَارٌ " فاعلِ فعل "سَيُصِيبُ" است که به صورت اسم بارز آمده.
فاعل: صغار است.

ترجمه

بزودی می رسد کسانی را که گناه کردند، "رسوایی" در نزد خداوند
https://telegram.me/shahrenuraniquran