پاسخ به سؤال کاربران

✔️❗️آخر آیه 282 بقره ( و لا یضار ) چرا منصوب است ؟ آیا ان در تقدیر دارد ؟✔️❗️

پاسخ:

ولَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
لَا يُضَارَّ: فعل مضارع مجزوم است. (لا ناهیه جازمه ➕ مضارع مجزوم)
و علامت جزم آن، سکون مقدر است بخاطر مضاعف بودن(راء) و فعل مجهول است.


لا➕ يضَارَرُ ⏪ لا يُضَارَرْ ⬅️
قانون ادغام:
دو حرف مضاعف وقتی ادغام می شوند، باید حرف اول ساکن شود و حرکت حرف دوم را روی حرف اول گذاشت، همراه با تشدید.

چون در این جا حرف اول متحرک و حرف دوم ساکن است. 🔸لا يُضَارَرْ 🔸انتقال صورت می گیرد. یعنی حرکت فتحه بر روی حرف دوم و علامت سکون بر روی حرف اول قرار می گیرد. ⬅️ لا يُضَارْرَ ⏪ لا يُضَارَّ
https://telegram.me/shahrenuraniquran