"در ایه 160 سوره مبارکه اعراف اسباطا امما چه نقشی دارند و چطور معنی می شوند ."
پاسخ:
☘وقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ ☘( آیه 160 اعراف)

اسباطا بدل از اثنتی عشرة است و تمیز آن که "فرقة" است، محذوف است.
و امما را سه نقش داده اند:
بدل از اسباط ( اعراب القرآن)
صفت برای اسباط ( اعراب القرآن)
حال برای اسباط( جوامع_الجامع)

«امما» حال است از اسباط يعنى آنها را دوازده فرقه كرديم در حاليكه هر سبط امّتها بودند ( جوامع الجامع)

🌸🌸و تقسیم کردیم آنان را دوازده [فرقه]، دودمان هایی، که امتها بودند.🌸🌸(⏪اسباط: بدل و امما: صفت برای اسباط)