پاسخ به سؤال کاربران
"در ایه ایاما تدعوا نقش ما چیست؟ و چه تفاوتی میان ایَّما و ایاما وجود دارد؟"
پاسخ:
☘قلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ ...☘(110/اسراء)

در آیه ی مبارکه "ایّ" شرط است و چون "أیّ" همراه با اضافه باید باشد.
وقتی اضافه اش حذف شود، منصوب می شود.(اضافه ی أیّ در اینجا لفظ جلاله الله است)

و "أیّاً" مفعول به و منصوب و "ما" زائده است و نقشی ندارد.
و هرگاه ما زائده کافّه به أی شرط وصل شود، "ما" مانع از جزم فعل می شود.
مثل:
أیَّما عَمَلٍ تعملُ أعملُ

ترجمه آیه 110 اسراء
🌸🌸بگو: بخوانید خدا را یا رحمان را، هرکدام (خدا) را بخوانید، پس مخصوص اوست نام های نیکو...🌸🌸