🌹 پاسخ به سؤال کاربران🌹

"لطفاً در مورد فعل تام و ناقصه توضیحاتی بفرمایید"

پاسخ:

فعل_تام به فعلی می گویند که احتیاج به "فاعل " دارد و با آمدن فاعل معنایش کامل می شود.
مثل:
جَاءَ أَحَدٌ (نساء/43) کسی آمد.
معنا با "فاعل " که همان "احدٌ" است، کامل می شود.

ولی افعال ناقصه چنین نیستند، چون با اسم بعد از خود کامل نمی شوند و احتیاج به خبر دارند تا معنای کاملی داشته باشند.
مثل:
كَانَ عَدُوًّا لِّلَّـهِ(سوره بقره/98) کان فعل ناقصه، ضمیر مستتر "هو" اسم کان که معنا با ضمیر "هو " کامل نیست
دقت کنید:
او هست. معنای جمله کامل نیست. چون شنونده هنوز احتیاج دارد به توضیحی در مورد "او"
او چی است؟
او چه کسی است؟
او چکاره است؟
اما عدواً خبر است و با آمدن خبر معنای فعل ناقصه کامل می شود
او دشمن است.
@shahrenuraniquran