🌹پاسخ به سؤال کاربران🌹
"مصدر با ریشه چه فرقی دارد؟"
پاسخ:
وقتي يك كلمه را بصورت‌های مختلف مطالعه می کنیم، مي‌بينیم در همه ی اين کلمات، حروفی به صورت مشترک وجود دارد
مانند: (ضرب، يضرب، ضارب، مضروب، مضرب و مضراب)، که سه حرف ( ض ر ب) در این کلمات مشترک است.

به این سه حرف، ریشه کلمات مثال ذکر شده می گویند.
اما مصدر از ریشه ی کلمات ایجاد می شود و بر وزن های مختلف، و دارای معنا است،

توضیح آن را در کانال گذاشته ایم.

در مورد این که مصدر اصل کلام است و یا قعل اصل کلام است، مباحث مختلفی مطرح شده که نظر بعضی این است که اصل فعل، مصدر است:

یعنی فعل از مصدر گرفته می شود

و مصدر کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا پذیرفتن حالتی بدون مفهوم زمان و شخص دلالت می کند.
مانند: ذَهاب: رفتن: و حُسن: نیکو شدن که اولی بر انجام فعل و دومی بر پذیرفتن حالتی دلالت می کند.
@shahrenuraniquran