🌹 پاسخ به سؤال کاربران🌹
"فرق قلوب و صدور چیست ؟"
پاسخ:

مراد از قلب در قرآن چند چيز ميتواند باشد:
1- قلب معمولى كه بگوئيم محل آن همه چيز كه قرآن فرموده همين قلب است هر چيز بوسيله چشم و گوش و حواس ديگر بمغز وارد ميشود و آنوقت قلب بآن اعتقاد پيدا ميكند يا تكذيب مينمايد يا ميسوزد و غمگين ميشود يا تنگ ميگردد يا شرح پيدا ميكند و هكذا، مراد از صدر و صدور نيز قلب است باعتبار حالّ و محلّ
2- مراد از قلب، باطن و درون انسان است ولى نه همه جاى آن بلكه مركز ثقل بدن كه همان قلب و سينه و نفس است.( قاموس قرآن)

دوست عزیز شما بهتر است پاسخ کامل را در آدرس های زیر مطالعه کنید:
می توانید آیاتی را که با واژه های قلب و صدر در قرآن آمده همراه با معانی و توضیحات کامل مشاهده نمایید.
معنا واژه قلب در قاموس قرآن
منبع: معنای واژه ی قلب در قاموس قرآن
معنی واژه صدر در قاموس قرآن
منبع: معنی واژه "صدر" در قاموس قرآن post24393
@shahrenuraniquran