🌹 پاسخ به سؤال کاربران🌹

"صفحه75آیه188
الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا
اتوا اینجا چی معنی میشه؟اگر آوردن معنی بشه چه جوری متعدی شده؟آیا حرف جر قبل فعل هم می تونه فعل متعدی کنه؟بما اتوا"
پاسخ:

آیه 188 سوره آل عمران

☘لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا ...☘

دوست عزیز ابتدا
معنی واژه اتی را میاوریم

"اتيان بمعنى آمدن و آوردن هر دو آمده است مانند «أَتى‏ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ» (نحل: 1 ) يعنى: "امر خدا آمد آنرا بعجله نخواهيد "
و
مثال «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ» _نساء: 15 )يعنى: "زنانيكه زنا مياورند
در قرآن مجيد اغلب بمعنى آمدن بكار رفته و بمعنى آوردن خيلى كم آمده است.

"آتى يؤتى ": "ايتاء "از باب افعال بمعنى دادن و عطا كردن است مثل «وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ..."(قاموس قرآن)

نکته قواعدی:
"ما" در این آیه: #ما_موصول است و حرف مصدری نمی باشد
اما پاسخ به سؤال های شما:

فعل "أتی" همراه با آمدن حرف جر "باء" بر سر اسم مجرور متعدی می شود و معنای "آوردند" می دهد.(یعنی حرف جر باید بعد از فعل بیاید.)

در اینجا: " أَتَوا " چون ثلاثی مجرد است، طبق نظر "قاموس قرآن" به معنای "آوردند " می شود که در اصل معنای فَعَلَ می دهد و در ترجمه می توان از مفاهیمی مانند: "بدست آوردند"، "انجام دادند" و "کردند " استفاده کرد.

پس ترجمه ی آیه چنین می شود:
🌸گمان مبر البته البته کسانی را که شاد می شوند به آن چه انجام دادند🌸
@shahrenuraniquran