"در 246سوره مبارکه بقره الم تر الی الملا.... الی زائد هست ؟
آیا ندیدی؟یا اینکه زائد نگیریم ... بگیم آیا ننگریستی(نگاه نکردی) به سوی....؟"
پاسخ:

آیه_246_سوره_بقره
☘ألَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ ...☘
دوست عزیز
در معانی حروف جر داریم: هرگاه حرف جری با یکی از معانی خود بکار نرود می توان، حرف جر را حذف و اسم مجرور را مفعولی معنا کرد.
در آیه ی مورد بحث، نیز حرف جر "إلی" هیچکدام از معانی مختلف حرف جر "الی" را نمی دهد. پس حرف جر "الی" را حذف نموده و اسم مجرور"الملأ" را مفعولی معنا می کنیم.

آیا ندیدی به سوی بزرگان از بنی اسرائیل

این جمله مفهوم زیبایی ندارد

و با هیچکدام از معانی حرف جر هم، ترجمه ی زیبایی نخواهیم داشت.

پس ترجمه می شود:

آیا ندیدی بزرگان را از میان بنی اسرائیل

یعنی در اصل "الی الملأ" جار و مجرور و متعلِّق به "تر" است ولی در مفهوم حرف جر "الی" زاید و "الملأ" مفعول به است.
@shahrenuraniquran