🌹 ساخت فعل امر زِنُوا🌹


تَو‎ْزِنُونَ⬅️ حذف حرف عله ی "واو" بخاطر مثال بودن در ثلاثی مجرد⬅️ تزِنُونَ ⬅️حذف حروف اتین ⬅️ ‎زِنُونَ ⬅️مجزوم شدن با حذف "نون" ⬅️ ‎زِنُوا