أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨/رعد
سلام

لطفاً آیه«الا بذکرالله تطمئن القلوب» را تجزیه و ترکیب کنید.
و «تطمئن» از کدام باب است و اصل آن چیست؟
و آیا این جمله ساده است یا غیر ساده؟
سلام بر شما

أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨/رعد﴾ آگاه باشید با یاد خدا، آرامش می یابد دل ها.
أَلَا: حرف تنبیه
بِ: حرف جر
ذِكْرِ: اسم، مفرد مذکر، معرفه، مصدر سماعی؛ اسم مجرور

بِذِكْرِ: جارو مجرور متعلُّق به : تطمئن"

اللَّـهِ: لفظ جلاله، اسم علم، مفرد، مذکر؛ مضاف الیه، مجرور
تَطْمَئِنُّ:
فعل مضارع مفرد مؤنث مخاطب، ( ط م أ ن)، رباعی مزید، باب إِفْعِلْلالٌ، معلوم، لازم
الْ: حرف استغراق
قُلُوبُ: اسم، جمع مکسر و مفرد آن قلب، مذکر، معرفه؛ فاعلتَطْمَئِنُّ: فعل مضارع مفرد مؤنث مخاطب از ریشه ی ( ط م أ ن) و رباعی مزید است و باب إِفْعِلْلالٌ،

باب إِفعِلْلالٌ: ماضی آن: إِفْعَلَلَّ، مضارع آن: یَفْعَلِلُّ و مصدر آن: إِفْعِللالٌ می باشد که دو حرف زاید دارد: "الف" و یک "لام"