به نام خدا

چشمی بچرخان تا پیام دیگری باشد
پایی بکوبان! تا قیام دیگری باشد
باور مکن در سینه ی ما بعد از آن فریاد
جز سوختن هرگز نظام دیگری باشد
سخت‌ست، ای شیرین‌ترین تسبیح! تلخی را
بشناسی و شهدت به کام دیگری باشد
امروز ما را خوار می‌خواند جهان شاید
فردا به فکر اتهام دیگری باشد
با یازده پیمانه، تکلیف زمین گیج‌ست
شک نیست، در میخانه جام دیگری باشد
خورشیدهای خانه‌ات را ای زمین بشمار
تا روشنت گردد امام دیگری باشد
شاید اگر آیینه‌ها را خوب بشناسی
بعد از حَسَن، حُسن ختام دیگری باشد

اللهم عجل لوليك الفرج