آموزش تجويد(قسمت اول)

ابتداء به كلمه
در زبان عرب، همان گونه كه بر هيچ كلمه اى با حركت، وقف نمى شود، از هيچ كلمه اى نيز با سكون يا تشديد* ابتدا نمى گردد**.
از طرف ديگر در زبان عرب، علاوه بر كلماتى كه با حرف متحرك آغاز مى شوند، هم چنين كلمات زيادى وجود دارد كه با سكون و يا تشديد شروع شده اند!

مثال گروه اول: أَخَذُوا - صِراطى - مُحْسِنونَ - ايمانِ
مثال گروه دوم: لْقَمَرَ - هْبِطُوا - نْصُرْنى - تَّخَذُوا

در ابتداء به كلمات گروه اول مشكلى نيست. اما براى تلفظ كلمات گروه دوم، بايد كلمه ى قبل را به اين كلمات وصل كنيم.
به عنوان مثال:
وَجَعَلٓ لْقَمَرَ - قالَ هْبِطُوا - رَبِّ نْصُرْنى - ثُمَّ تَّخَذُوا

اما در صورت ابتداء به خود اين كلمات، عرب براى رفع مشكلِ " ابتداء به ساكن "، يك همزه متحرك به اول اين كلمات اضافه نموده و كلمه را با آن آغاز مى كند. مثلاً كلمات بالا چنين خوانده مى شوند:
أَلْقَمَرَ - إِهْبِطُوا - أُنْصُرْنى - إِتَّخَذُوا
اين همزه ي متحرك را " همزه ي وصل" نامند.پاورقى:
* مى دانيم هر حرف مشدد در اصل دو حرف است كه اولى ساكن بوده در دومى ادغام شده است، پس كلمه اى كه اولين حرف آن مشدّد است، در واقع با سكون شروع شده است.
** البته در برخى زبان ها، اين امر جايز است. مثلاً در زبان
انگليسى، كلماتى وجود دارد كه با سكون آغاز مى شوند، مثل كلمه ى stop( سْتاپ) كه با سكون" س" آغاز مى شود.