🌹تجزیه و ترکیب آیه 36 سوره القیامة🌹أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
آیا انسان می پندارد این که رها می شود در حالی که بی هدف [و بیهوده] است.


أَ: همزه ی استفهام

يَحْسَبُ: فعل مضارع، مفرد مذکر غایب، ( ح س ب) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی

الْإِنسَانُ: اسم، مفرد، مذکر، معرفه به ذوالام؛ نقش: فاعل

أَن: حرف مصدری و نصب

يُتْرَكَ: فعل مضارع منصوب، مفرد مذکر غایب، ( ت ر ک) صحیح سالم؛ ثلاثی مجرد، مجهول؛ نایب فاعل: هو مستتر

جمله ی" یترک ..." محلی از اعراب ندارد و صله ی موصول حرفی است.

مصدر مؤول "أن یترک" در محل نصب سدّ مسدّ مفعولی فعل " یحسب".

سُدًى: صفت مشتّقه برای واحد؛ نقش: حال و منصوب از ضمیر " یترک"

@shahrenuraniquran