إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارً‌ا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً‌ا
﴿١٠

انّ :حروف مشبهه بالفعل
الذین :اسم موصول، جمع مذکر ، مبنی در محل نصب اسم انّ
یاکلون :مضارع مرفوع، جمع مذکر غایب، ریشه (أ ک ل) صحیح،مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی؛ صله ی موصول الذین، "واو" فاعلی عاید
اموال :اسم، جمع مکسر، مذکر، معرفه به اضافه؛ مفعول به، منصوب
یتمی:اسم، جمع مکسر، مذکر، معرفه به ذواللام؛ مضاف الیه، مجرور
ظلما :اسم، مفرد، مذکر، نکره؛ مصدر در موضع حال یعنی ظالمین یا مفعول لاجله
انما:مای کافه( باعث می شود که إنَِ اسم و خبر داشته باشد، و مبتدا و خبر باقی می ماند)
یاکلون :مضارع مرفوع، جمع مذکر غایب، ریشه (أ ک ل) صحیح،مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی؛ "واو" فاعل
جمله ی "انما یاکلون" :خبر انّ
فی: حرف جر
بطون: اسم، جمع مکسر، مذکر، معرفه؛ مجرور به اسم جر
فی بطون: جار و مجرور
هم : اسم، ضمیر متصل جری، جمع مذکر غایب، معرفه؛ مضاف الیه
نارا: اسم، مفرد مؤنث، نکره؛ مفعول به، منصوب (نار
مونث مجازى است گاهى مذكر نيز می آيد)
واو:عاطفه
س:حرف استقبال
یصلون:مضارع مرفوع، جمع مذکر غایب، ریشه (ص ل ی) ناقص یایی،ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی؛ "واو" فاعل
سعیرا: اسم جامد، مفرد، نکره؛ مفعول به، منصوبسيصلَيُونَ اعلال قلب سيصلاوْنَدو ساكن كنار هم، حذف حرف عله ي ساكن سيصلَوْن
منبع: ترجمه ی سوره نساء توسط قرآن پژوهان و یادگیری نکات قواعدی آیات نورانی این سوره