به نام خدا

لالا لالا یکم دیگه دووم بیار
یکم دیگه دندون روی جگر بگذار
مشک و یکی برده که بر می گرده زود
وقتی می رفت فقط به فکر خیمه بود
مده با اشک زندگیمو به باد
آب می رسه اگه خدا بخواد
مادر دووم بیار


لا لایی عموش رفته آب بیاره
لالایی عموش رفته آب بیاره
لالایی عموش رفته آب بیاره

لالالالا منو نکن خونه خراب
چیزی نمونده عمو جون بیاره آب
بابات رفته به یاری آب آورش
داره میاد چرا خمیده کمرش


علیم داره می زنه دست و پا
بچم داره می میره ای خدا
ببین هنوز به سمت علقمست نگاه مضطر بابا
لالایی الهی بارون بباره
لالایی الهی بارون بباره


لالالالا مادر تو بشه فدات
خون میبارند فرشته ها با گریه ها
سوخته دلم رو نفسای داغ تو
آهی بکش شاید که بارون بگیره
خدا تورو نمیبره ز یاد
خونده برات بابا و إن یکاد
الهی که سپیدی گلوت به چشم هرمله نیاد


التماس دعا