چگونه ممکن است در روز قیامت شخصی دروغ بگوید حال آنکه هر دروغی خلافش مشهود و عیان است؟