در جاده بصره_خرمشهر وقتی که شهید علی اکبر دهقان به شهادت رسید.
ایشان همین طورکه می دوید از پشت از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت و سرش جدا شد.

در همان حال که تنش داشت می دوید سرش روی زمین می غلتید.

سر این شهید حدود پنج دقیقه فریاد "یاحسین یاحسین" می داد.
همه داشتند گریه می کردند.


چند دقیقه بعد از توی کوله پشتی اش وصیت نامه اش رو برداشتند.
نوشته بود:

خدایا! من شنیده ام که امام حسین ع با لب تشنه شهید شده، من هم دوست دارم این گونه شهید شوم.
خدایا! شنیده ام که سر امام حسین ع را از پشت بریده اند، من هم دوست دارم سرم از پشت بریده شود.
خدایا! شنیده ام سر امام حسین ع بالای نیزه قرآن خوانده، من که مثل امام اسرار قرآن را نمی دانم که بتوانم با آن انس بگیرم و بتوانم بعد مرگم قرآن بخوانم، ولی به امام حسین ع خیلی عشق دارم، دوست دارم وقتی شهید می شوم سر بریده ام با ذکر "یاحسین یاحسین" باشد.


📕نقل از کتاب روایت مقدس