80/ ونرثه مایقول ویأتینا فرداً

و:عاطفه
نرث:فعل مضارع -متکلم مع الغیر-مجرد-(ورث)مثال واوی ///فعل -نحن مستتر فاعل /// ه :ضمیر متصل غایب /مفعول
ما :موصول اسمی/// بدل برای ها
یقول:فعل مضارع-مفرد مذکر غایب -مجرد(ق و ل) اجوف واوی /// فعل وهو مستتر فاعل /صله برای ما -ه عاید

و: عاطفه
یأتی +نا: فعل ماضی -متکلم مع الغیر -مجرد(أ ت ی) مهموز الفاء -ناقص یایی///فعل هومستتر فاعل //نا مفعول
فردا:مصدر به معنی منفردا///حال برای فاعل یأتی