أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَقالَ لَأُوتَيَنَّ مالاً وَوَلَداً (77)


أَفَرَأَيْتَ=همزه استفهام+ فا استینافیه+ ماضی مبنی بر سکون( رای) ناقص مجرد+ ت فاعل
الَّذِي = موصول و مفعول به
كَفَرَ = فعل (صله)و فاعل(عاید) هو مستتر
بِآياتِنا = جارو مجرور متعلق به کفر+ مضاف الیه
وَقالَ = واو عطف و فعل معطوف به کفر و ایضا
لَأُوتَيَنَّ= لام جواب قسم مقدر+ مضارع مجهول ص 13 (اتی) مبنی بر فتح+ نون تاکید ثقیله و انا مستتر نایب فاعل
مالاً = مفعول به
وَوَلَدا= واو عطف و معطوف به مالا و ایضا


جملة: «رأيت ... »محلی از اعراب ندارد استینافه است.
وجملة: «كفر ... »صله و ایضا
وجملة: «أوتينّ ... »در محل نصب مفعول به قال