71-وان منکم الّا واردها کان علی ربک حتما مقضیّا

و:استیناف
ان:حرف نفی عامل \\\نافیه
من:حرف جر \ کم: ضمیر ضمیر جمع مذکر مخاطب \\\ منکم:جار ومجرور - متعلق به عامل مقدر برای مبتدای محذوف(احد)

الّا: ادات استثنا
وارد:اسم فاعل مجرد -مفرد مذکر-مثال واوی \ها:ضمیر مفرد مونث غایب\\\مضاف مضاف الیه خبر

کان:فعل ماضی ناقصه -مجرد -اجوف واوی-اعلال به قلب \\\فعل ناقصه -هو مستتر اسمش
علی :حرف جر\ربّ: صفت مشبهه\ک:ضمیر مفرد مذکر مخاطب \\\جار ومجرور و مضاف الیه متعلق به مقضیّا"
حتما":مصدر \\\خبر کان
مقضیّا": صفت برای حتما