الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147)الْحَقُّ =مبتدا و مرفوع
مِنْ رَبِّكَ= جارو مجرور متعلق به خبر مقدر
فَلا تَكُونَنَّ = فاء جواب شرط مقدر + لا ناهیه + مضارع مبنی بر فتح و محلا مجذوم + نون تاکید ثقیله+ انت مستتر اسم تکون و محلا مرفوع
مِنَ الْمُمْتَرِينَ = جارو مجرور( اسم فاعل) متعلق به فعل مقدر و خبر تکون و محلا منصوب

جمله الحق من ربک استینافیه و محلی از اعراب ندارد.
جمله فلاتکونن.......جواب شرط مقدر و ایضا