روزی دزدی کیسه پولی را در کوچه پیدا کرد و پس از برداشتن پول، تکه کاغذی را که بر روی آن، آیةالکرسی نوشته شده بود، در درون کیسه مشاهده نمود.

با خود گفت باید صاحب این کیسه را پیدا کنم و پولش را به او برگردانم،

پس از یافتن صاحب کیسه پول را به او برگرداند.

صاحب پول گفت: شگفت است، تو که سارقی، چرا پول را به من برمی‌گردانی؟

سارق گفت: چون دیدم آیةالکرسی داخل کیسه گذاشتی،

پول را به تو بازپس دادم، چراکه من دزد مال مردم هستم نه دزد عقیده مردم!

زیرا مردم اعتقاد دارند اگر آیةالکرسی را در کیسه و یا در جای دیگری بگذارند مالشان محفوظ می‌ماند