رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: فرشته ای مردی را دید دَرِ خانه ای ایستاده، از او پرسید بنده ی خدا! چه حاجتی تو را به این خانه آورده؟
پاسخ داد: برادری در این منزل دارم، آمده ام به او سلام کنم.

پرسید: بین او و تو نسبت نزدیک و مهمی وجود دارد یا حاجتی تو را بدین جا آورده؟
گفت: مرا به او حاجتی نیست، چیزی جز پیمان الهی مرا بدین جا نیاورده است و بین من و او نسبتی نزدیکتر از اسلام وجود ندارد.

فرشته گفت: من فرستاده ی خدا هستم، او به تو سلام می رساند و می گوید: به زیارت من آمدی، با این عمل بهشت را به تو واجب نمودم، تو را از غضب خود و آتش معاف داشتم، از این جهت که برای من برادرت را دوست می داری.

این قبیل افراد با ایمان آنقدر مرتبه و مقامشان نزد باری تعالی رفیع است که مردان الهی برای خدا دوستدارشان هستند، به آنان ابراز علاقه می کنند و از جدایی و مفارقتشان رنج می برند.
   
شیعه نیوز