بسم الله الرحمن الرحیم

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

و: حرف استیناف
إنْ: حرف شرط جازم
کنتم: فعل ماضی مبنی بر سکون در محل جزم فعل شرط
تاء ضمیر متصل در محل رفع اسم کان
میم حرف برای جمع مردان
فی: حرف جر
ریب: اسم، مصدر، مفرد مذکر نکره، مجرور به حرف جر
فی ریب: جارو مجرور متعلِّق به محذوف خبر کان
من: حرف جر
ما: اسم موصول مبنی در محل جر
مما جارو مجرور متعلِّق به ریب
نزلنا: فعل ماضی مبنی بر سکون. نا: ضمیر متصل در محل رفع فاعل
علی: حرف جر
عبد: اسم مفرد مذکر معرفه به اضافه به ضمیر
و مجرور به حرف جر
علی عبد: جارو مجرور متعلِّق به نزلنا
نا: ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه
ف: رابطه برای جواب شرط
ائتوا: فعل امر مبنی بر حذف نون و واو ضمیر متصل در محل رفع فاعل
ب: حرف جر
سورة: اسم جامد مفرد مؤنث نکره
بسورة جارو مجرور متعلِّق به ائتوا
من: حرف جر
مثل: اسم مفرد مذکر معرفه به اضافه. مجرور به حرف جر
من مثل جارومجرور متعلِّق به ائتوا
ه: ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه
و: حرف عطف
ادعوا: فعل امر مبنی بر حذف نون. واو فاعل
شهداء: اسم، جمع مکسر شهید مؤنث صفت مشبهه معرفه به اضافه و مفعول به
کم: اسم ضمیر متصل جری جمع مذکر مخاطب معرفه و مضاف الیه
من: حرف جر
دون: اسم مفرد مذکر مجرور به حرف جر
من دون جارو مجرور متعلِّق به محذوف حال از شهداء
الله: اسم لفظ جلاله مفرد مذکر معرفه مضاف الیه مجرور
إنْ کنتم مثل ابتدای ایه
صادقین: اسم فاعل جمع مذکر خبر کنتم منصوب و علامت نصب یاء


جمله کنتم فی ریب.. استینافیه
جمله ی نزلنا... صله ی موصول ما و عاید ان ه محذوف
جمله ی ائتوا بسورة... در محل جزم جواب شرط
جمله ی ادعوا شهداءکم ... در محل جزم معطوف بر جمله ی جواب شرط
جمله کنتم صادقین استینافیه
و جواب شرط محذوف دلالت میکند بر معنی ما قبل ان