بسم الله الرحمن الرحیم


اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

الله: اسم لفظ جلاله مبتدا مرفوع
یستهزئ: فعل مضارع مرفوع و فاعل ضمیر هو مستتر
ب: حرف جر
هم: ضمیر متصل جمع مذکر غایب در محل جر
مجرور
بهم: جارو مجرور متعلق به یستهزئ
و: حرف عطف
یمد: فعل مضارع مرفوع
هم: ضمیر مثل بالا و در محل نصب مفعول و فاعل هو مستتر
فی: حرف جر
طغیان: اسم مفرد مذکر معرفه به اضافه مصدر سماعی و مجرور به حرف جر
فی طغیان جارو مجرور متعلق به یمد یا به یعمهون
هم: ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه
یعمهون: مضارع مرفوع و علامت رفع ثبوت نون و واو فاعل


جمله ی الله یستهزئ بهم نیست محلی برایش استینافیه
جمله یستهزئ بهم در محل رفع خبر مبتدا الله
جمله یمدهم .. در محل رفع معطوف بر جمله یستهزئ
و جمله ی یعمهون در محل نصب حال برای ضمیر نصب در یمدهم