بسم الله الرحمن الرحیم


وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾و: حرف عطف
اذا: اسم ظرفیه شرطیه غیر جازمه متعلقه به جواب قالوا
لقوا: فعل ماضی مبنی بر ضم و فاعل ان
الذین: اسم موصول در محل نصب مفعول به
امنوا: فعل ماضی و فاعلش
قالوا: مثل امنوا
امنا: فعل ماضی مبنی بر سکون
فاعل نا ضمیر متصل در محل رفع
و: حرف عطف
اذا: مثل اذای اول
خلوا: فعل ماضی مبنی بر ضم مقدر بر الف محذوفه برای التقای ساکنین
واو فاعلش
إلی: حرف جر
شیاطین: اسم جامد، جمع مکسر شیطان مؤنث معرفه مجرور به حرف جر
الی شیاطین جارومجرور متعلق به خلوا
هم: ضمیر متصل جمع مذکر غایب در محل جر مضاف الیه
قالوا: مثل امنوا
إنّ: حرف مشبهة بالفعل برای تاکید
نا: ضمیر متصل متکلم مع الغیر در محل نصب اسم إن
مع: اسم ظرف مکان منصوب متعلق به محذوف خبر إن
کاف: ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه و میم حرف جمع برای مردان
انما: ان حرف مشبهة بالفعل
ما: حرف کافه
انما: کافه و مکفوفه برایش عملی نیست
نحن: ضمیر منفصل متکلم مع الغیر در محل رفع مبتدا
مستهزئون: اسم فاعل جمع مذکر خبر مرفوع علامت رفع واو و نون عوض از تنوین در اسم مفرد


جمله ی لقوا در محل جر مضاف الیه
جمله ی امنوا نیست محلی برایش صله ی موصول الذی و عاید ان واو
جمله ی قالوا نیست محلی برایش جواب شرط غیر جازم
جمله ی امنا در محل نصب مقول القول
جمله ی خلوا.. در محل جر مضاف الیه
جمله ی قالوا... دوم نیست محلی برایش جواب شرط غیر جازم
جمله ی انا معکم در محل نصب مقول القول
جمله ی انما نحن مستهزئون نیست محلی برایش استیناف بیانی