در قرآن مجيد در آيات متعددي دربارة گناه شرابخواري و زشتي فوق العادة آن‏ بحث شده، ولي سخني از حد شرب خمر به ميان نيامده‏ است، ولي در احاديث آمده است كه حد شرب خمر هشتاد تازيانه است، در حديثي از بريد بن معاويه از امام صادق(ع) مي‏خوانيم فرمود: «اِنَّ في كِتابِ عَلِيٍّ يُضْرَبُ شارِبُ الْخَمْرِ ثَمانِينَ وَ شارِبُ النَّبيذِ ثَمانينَ؛(مرآت العقول 23/330) در كتاب علي(ع) (كتابي كه به خط امير ‏مؤمنان و املاء رسول خدا(ص) بود) آمده است، به كسي كه شرب خمر كند هشتاد تازيانه، و همچنين كسي كه شرب نبيذ كند هشتاد تازيانه زده مي‏شود». (خمر شراب انگور، نبيذ شراب خرماست و گاه به معني وسيع تري نيز اطلاق مي‏شود). در بعضي از روايات آمده است كه تعيين مجازات هشتاد تازيانه براي شرابخوار به خاطر آن است كه هنگامي كه كسي شراب مي‏نوشد، مست مي‏شود و در آن حال غالباً سخنهاي ناروا مي‏گويد و از جمله نسبت هاي زشت ناموسي به اشخاص مي‏دهد، و از اين رو شبيه حدّ قذف بر او جاري مي‏شود.