حسینی بشوید نه هیئتی!

آیة الله العظمی بهجت ره:

حسینی بشوید نه هیئتی، زیرا اگر گرم هیئت بشوید حسینتان را آنگونه که خود دوست دارید و

باب میلتان است میسازید و هرکس با میل شما مخالف باشد میگوئید با حسین علیه السلام

مخالف است!


ولی اگر حسینی باشید هیئت و رفتارتان را بر مبنای حسین می سازید!

هیئتی شدن کاری ندارد کافیست ریش بگذارید و با پیراهن مشکی از این هیئت به آن هیئت بروید!

حسینی شدن است که مشکل است!