• یکی از عوامل سقوط اخلاقی از دیرباز چشم چرانی بوده است که موجبات گناهان بزرگی می شود.  جوانی نزد عالمی آمد و از او پرسید:

  من جوان کم سنی هستم اما آرزوهای بزرگی دارم و نمی توانم خود رااز نگاه کردن به دختران منع کنم، چاره ام چیست؟

  عالم نیز کوزه ای پر از شیر به او داد و به او توصیه کرد که کوزه را به سلامت به جای معینی ببرد و هیچ چیزاز کوزه نریزد. واز یکی از شاگردانش درخواست کرد او را همراهی کند واگر شیر را ریخت جلوی همه ی مردم او را کتک بزند.

  جوان نیز شیر را به سلامت به مقصدرساند. و هیچ چیز از آن نریخت.

  وقتی عالم از او پرسید چند دختر را در سر راهت دیدی؟
  جوان جواب داد: هیچ، فقط به فکر آن بودم که شیر را نریزم که مبادا در جلوی مردم کتک بخورم و در نزد مردم خوار و خفیف شوم.


  عالم هم گفت: این حکایت انسان مؤمن است که همیشه خداوند را ناظر بر کارهایش میبیند و از روز قیامت و حساب و کتاب بیم دارد.