خشکم زد! گفتم: دخترم این چه دعاییه؟


گفت: آخه بابام موجیه!

گفتم: خوب انشاالله خوب میشه، چرا دعا کنم شهید بشه؟

آخه هروقت موج میگیردش و حال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو و مادر و برادر رو کتک میزنه! امامشکل ما این نیست!

گفتم: دخترم پس مشکل چیه؟

گفت: بعد اینکه حالش خوب میشه و متوجه میشه چه کاری کرده. شروع میکنه دست و پاهای همه مون را ماچ میکنه و معذرت خواهی میکنه.

حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم. حاجی دعا کنید پدرم شهید بشه و به رفیقاش ملحق بشه...


برای سلامتی تمامی جانبازان مظلوم و عزیز و خانواده های ایثارگرشان «صلوات»