خداوند کشش هایی دارد، یعنی انسانها را تکان می دهد که این رفتارهای بد را کنار بگذارد.
راه انسانیت این است، کسی که به حج می رود باید فضایل در قلب او رسوخ پیدا کرده و اثرش ظاهر شود.
شرایط پیوند قلب سه چیز است : 1- نماز شب. 2- درخواست و التماس از خداوند. 3- مراقبه.

آیت الله عبدالکریم حق شناس