آنهايي که نان از اسم تو خوردند و تو را تنها گذاشتند

آنهايي که از اسم تو کاخ ها برافراشتند و تو را به کوخي گذاشتند

همانهايي که اسم تو را سرمايه سوداگري ها کرده اند

يک چيز را از تو نميتوانند بگيرند و آن دلهاي

مردم است که هنوز با توست

روزانه یک جانباز شیمیایی به آمار بنیاد شهید افزوده می شود