اهْدِنَا الصِّرَ‌اطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾
صرف یا تجزیه

اهْدِنَا: رجوع کنید به این آدرس 1

الصِّرَ‌اطَ: اسم، مفرد مذکر، معرفه به ال، هم با سین نوشته میشود هم با ص

الْمُسْتَقِيمَ: اسم فاعل از استقام، مُستَقوِم (اعلال سکون) مُستَقِوم (اعلال قلب) مُسْتَقِيمَ، مفرد مذکر معرفه به ال؛ صفت مشبهاعراب یا ترکیب


اهْدِ: فعل امر دعایی، جمله فعلیه: فاعل انت مستتر، مفعول: نا

نَا: ضمر متصل نصبی ، مفعول به معنی در محل نصب

الصِّرَ‌اطَ: مفعول به دوم، منصوب، علامت نصب فتحه ظاهر

الْمُسْتَقِيمَ: صفت برای الصراط، منصوب و علامت نصب فتحه ظاهر