حضرت صادق عليه السلام فرمود:

هر كه اقرار كند به هفت چيز مؤمن است (و از جمله آنها ايمان به رجعت را ذكر كرده است ).

هر كه اقرار كند به يگانگى خدا،
و اقرار كند به رجعت ،
و به متعه زنان ،
و به حج تمتع ،
و ايمان بياورد به معراج ،
و به سؤال قبر،
و حوض كوثر،
و شفاعت ،
و خلق بهشت ودوزخ ،
و صراط و ميزان ،
و بعث و نشور و جزا و حساب ،
پس او مؤمن است به حق و راستى و او از شيعيان ما اهل بيت است .
حق اليقين (علامه مجلسى ): ص 354 .