كتاب الغيبة
برگرفته از كتاب : چشم به راه مهدي

نوشته : محمد ابراهيم نعمانى .

از بزرگان قرن چهارم ، اين اثر شامل 26 فصل ؛ درباره امامت و حمايت ائمه (ع )، علائم ظهور، مدعيان امامت ، زمين بدون حجت نيست ، صبر و انتظار فرج و... .

در پايان كتاب ، فهرستى ارائه شده از كتابهايى كه نويسنده محترم ، از آنها نقل روايت كرده است .

   

به نقل از سایت ابا صالح