بابا کجایی چرا نمیای
بابا بیا بابا
بابا دلم میخواد ببنم دوباره تو رو بابا
بابا کجایی بابا
بابا منو ببینی میشناسی بابا
بابا کی میای بابا
بابا بیا بابا بیا بابا اینا سیلی میزنن بی دلیل بابا بابا اونقدر میگریم تا بیای بابا بابا اگه نبینمت میمیرم بابا
بابا