به نام خدا

عادل دادگر

روی گاوی با شاخ تیز خود شکم خری را درید. صاحب خر شکایت خود را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت هنوز خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن نگفته بود که ابوبکر عقیده اش را اظهار کرد و گفت حیوان زبان بسته ای حیوان زبان بسته ی دیگری را کشت به کسی مربوط نیست. ولی امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: اگر آن گاو آزاد بود و به خر حمله آورد و شاخش زده صاحب گاو مسئول این جنایت است زیرا گاو وحشی خود را آزاد گذاشته تا به مال مردم تعدی و تجاوز کند. ولی اگر آنجایی که گاو بسته بوده و خر با پای خود به پیش گاو رفته و سرانجام کشته شده صاحب گاو گناهی ندارد و از دادن تاوان معاف است.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قضاوت علی کافیست.


هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

نویسنده : محمد رضا رمزی اوحدی